Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Μετατάξεις
Το Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ. αρ. Συνεδρίασης 1/25-1-2016 (θέμα 2ο) απόφασή του η οποία αφορά την εγκριση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την μετάταξη υπαλλήλων στο φορέα, προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες και επιτακτικές ανάγκες σε προσωπικό, προκηρύσσει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., υπαλλήλων Δ.Ε.Κ.Ο. οι οποίες δεν είναι  εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο  κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής πολιτικής/Γ.Λ. Κράτους Υπουργείου Οικονομικών

Μετατάξεις
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών προτίθεται να ενισχύσει με προσωπικό τις ακόλουθες Διευθύνσεις: α) Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, β) Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας, γ) Εισοδηματικής Πολιτικής και δ) Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α ́26), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 του ν.3801/2009 (Α ́163), 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α ́180) και 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α ́226),όπως ισχύουν, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Π.Ε. Έβρου με μετατάξεις

Μετατάξεις

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να καλύψει οργανικές θέσεις, με μετάταξη υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, προκειμένου να στελεχώσει το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου (Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθμ. 4.2/2624/15.05.2014-ΦΕΚ 1373/Β΄/29.05.2014), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Λέσβου με αποσπάσεις

Μετατάξεις

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να καλύψει οργανικές θέσεις, με απόσπαση υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, προκειμένου να στελεχώσει το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Λεσβου (Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθμ. 4.2/2624/15.05.2014-ΦΕΚ 1373/Β΄/29.05.2014), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α΄), τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ 190Τ. Α΄) » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη οργανικών θέσεων πολιτικών υπαλλήλων του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Λέσβου με μετατάξεις

Μετατάξεις

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να καλύψει οργανικές θέσεις, με μετάταξη υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, προκειμένου να στελεχώσει το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Λεσβου (Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθμ. 4.2/2624/15.05.2014-ΦΕΚ 1373/Β΄/29.05.2014), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων σε Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Μετατάξεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την υπ ́αριθ: 832/25-9-2015 απόφαση του η οποία αφορά την έγκριση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης, σχετικά με την μετάταξη υπαλλήλων στο φορέα προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες και επιτακτικές ανάγκες σε προσωπικό, προκηρύσσει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., υπαλλήλων ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και οι οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ,σε κενές οργανικές θέσεις του Κέντρου ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν και για το λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη οργανικών θέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με μετατάξεις

Μετατάξεις
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να καλύψει οργανικές θέσεις, με μετάταξη υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέσή εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δήμοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Σ.Α. α’ και β’ βαθμού, για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α’), τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ 190 τ.Α’).

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Μετατάξεις
Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη των θέσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς Ελλάδας βάσει της με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕΠ627 4/9-12-2015 (ΑΔΑ: 72ΠΗ7ΛΗ-Β5Φ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει.

Πληροφορίες για την Ειδική Υπηρεσία, τις ΚΥΑ που αφορούν στην οργάνωση και στελέχωση αυτής, αίτηση και υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας http://www.stereaellada.gr. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Μετατάξεις
Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ., Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει τη πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Μετατάξεις
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Νοεμβρίου 2015 (αριθ. απόφασης 104/19/19.11.2015) για να καλύψει ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΤΕ Πληροφορικής.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

1 2 3 4 5 6 16