Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σχετικά με Μετάταξη Υπάλληλου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σχετικά με Μετάταξη Υπάλληλου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μιας οργανικής θέσης προσωπικού με μετάταξη μόνιμου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλου, από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ή ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία.

Η θέση την οποία προτίθεται ο Δήμος να καλύψει με μετάταξη υπαλλήλου, είναι η κάτωθι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ
Κοινωνικών Λειτουργών 1

Η μετάταξη θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:

  • Των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
  • Των άρθρων 74, 79 και 181 του N. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
  • Του άρθρου 68 Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α/22-8-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας Δημοσίου  Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανσηΘέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
  • Του άρθρου 58 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τεύχος Α’) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 35 παρ.5 του Ν .4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 ΤΕΥΧΟΣ Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015»,
  • Του άρθρου 14, παρ. 1 του ν.2190/1994, ως επίσης και του άρθρου 9 παρ. 1 του ν.2266/1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του ν.3613/2007
  • Το με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.48/49/οικ. 25958 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024/2011 για τη μετάταξη/μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις»
  • Την υπ’ αριθμ. 11 οικ. 10203/19-03-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού –  Διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ’ Υπουργών Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ  33/2006, όπως ισχύει.

 

σε κενή οργανική θέση και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς τους. Τα προσόντα μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σχετικά με Μετάταξη Υπάλληλου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής (ΩΞΨΒΩΡ3-ΥΟΞ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης