Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Αμαρίου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο Δήμος Αμαρίου, Νομού Ρεθύμνου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού, με μετάταξη μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων, από Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού, Υπουργεία, ΝΠΔΔ η άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Ο Δήμος Αμαρίου, Νομού Ρεθύμνου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω, με μετάταξη μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων, από Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Υπουργεία, ΝΠΔΔ η άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Αμαρίου, Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προσωπικού, Ταχ, Δ/νση:Αγία Φωτεινή Τ.Κ.74061 Αμάρι.

2. Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74,79 και 181 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3979/2011, τις διατάξεις των άρθρων 33,34 και 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», το άρθρο 71 παρ. 1 του ν. 3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα
ύστερα από γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας, τουλάχιστον 5 ετών, καθώς και της εν γένει προσωπικότητας τους. Τα προσόντα μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση του ενδιαφερόμενου με το Δήμαρχο.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (ΑΔΑ: 7ΜΖ2ΩΨΨ-1ΨΧ)