Μετατάξεις

Ανακοίνωση μετάταξης υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. στην Ακαδημία Αθηνών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ.1, 73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ́/9.2.2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Περιουσίας και να διασφαλίσει την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος προτίθεται να προβεί σε μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Μηχανικών στις ειδικότητες Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. που υπηρετούν σε Υπουργεία, ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ..

Για το λόγο αυτό:

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση κατά το συνημμένο υπόδειγμα προς πλήρωση της θέσης ΤΕ Μηχανικών στις ειδικότητες Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε..

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης :
Μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων, δημόσιων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ.
Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ΤΕ Μηχανικών στις ειδικότητες Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 5 και 15 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/2001) , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό, από προηγούμενη μετάταξη ή έχουν οιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.τ.λ.). (αρθ. 19 παρ. 5 του Ν. 3801/2009).

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση