Μετατάξεις

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων με μετάταξη υπαλλήλων στην πανεπιστημιακή φοιτητική λεσχη του Α.Π.Θ. (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.), προτίθεται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1134/11-12-2015 απόφαση του Δ.Σ., να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες της μέσω της διαδικασίας μετατάξεων υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Στη διαδικασία κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη, που διενεργείται κατόπιν ανακοίνωσης (προκήρυξης), όπως ορίζει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26Α΄/2007), μπορούν να συμμετέχουν και υπάλληλοι κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και υπάλληλοι των Δ.Ε.Κ.Ο., οι οποίες δεν είναι εισηγημένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου (Άρθρο 6 Ν. 3613/2007, ΦΕΚ 263Α/2007)

Οι θέσεις, που προτίθεται να καλύψει η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη με μετάταξη είναι οι ακόλουθες:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (ΨΒΣ7ΟΡΛΨ-5ΤΑ)

Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη  μεταφορά της θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α’), του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263Α’), του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 180Α’),  καθώς και αναλόγως των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και της εν γένει προσωπικότητάς τους, κατόπιν σχετικής γνώμης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης (Π.Φ.Λ.), του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου (Τ.Δ.Δ.Α.Π.), και του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.).