Μετατάξεις

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ν.Π.∆.∆. με έδρα την Αθήνα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.∆. και ∆.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 71, 7 και 74 του Ν. 52 2007 ( ΕΚ 26 Α /09-02-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύουν.
2. Το Π.Δ. 50 2001 ( ΕΚ Α /05-03-2001) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 20 1 6 ( ΕΚ 160 Α΄ 16.7.1 6) «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 61 2007 ( ΕΚ 26 Α /23-11-2007) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 1 του Ν. 01 200 ( ΕΚ 16 Α /04-09-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» .
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.4002 2011 ( ΕΚ 1 0 Α /22-08-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφάλισης».
7. Τις διατάξεις του Ν.400 2011( ΕΚ1 5 Α΄ 6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του Ν.4024 2011 ( ΕΚ 226 Α /27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του Ν.4250 2014 ( ΕΚ 74 Α΄ 26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 1 1 2 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (ΩΛΗΧ469Β4Μ-ΕΞΝ)