Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Μυκόνου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο Δήμος Μυκόνου ενδιαφέρεται να καλύψει συνολικά Πενήντα Πέντε (55) θέσεις μέσω μετατάξεων.Συγκεκριμένα οι θέσεις τις οποίες επιθυμεί να καλύψει είναι οι παρακάτω:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία θα μεταταχθούν.

Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έχει το προσωπικό που εργάζεται σε:
– ΟΤΑ α’ βαθμού (δηλ. Δήμους, Δημοτικά Ιδρύματα και τα ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και οιΣυνδέσμους Δήμων)
– ΟΤΑ β’ βαθμού
– Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
– στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
– στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
– στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)
– στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.)
Η παρούσα αποτελεί πρόσκληση ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για το Δήμο Μυκόνου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου στα τηλέφωνα: 2289028411, 2289023988.
Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, παρακαλείται να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύει. Επίσης θα αναρτηθεί και στην κεντρική σελίδα του Δήμου Μυκόνου (www.mykonos.gr).

Ο Δήμαρχος Μυκόνου

 

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς