Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη δύο (2) υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Οικονομικού στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Μετατάξεις

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 4, σύμφωνα με την υπ” αριθ. Α2/Σ12/2015 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε. με μετάταξη δύο (2) υπαλλήλων (μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας Οικονομικού, από Υπουργεία, Ν.Π.Π.Δ., άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α., καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο  κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Μετατάξεις
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Οκτωβρίου 2015.(αριθ. Απόφασης 26/06-10-2015) για να καλύψει ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων, από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή Κρατικά ΝΠΙΔ και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένωνστο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με μετάταξη υπαλλήλων και με έδρα την Τρίπολη, είναι οι ακόλουθες:

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με μετάταξη υπαλλήλων από φορείς του δημοσίου τομέα

Μετατάξεις
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή και έχει ωςαποστολή την εφαρμογή τουν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικήςενέργειας – ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́286), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με μετάταξη υπαλλήλων από φορείς του δημοσίου τομέα

Μετατάξεις
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή και έχει ως αποστολή την εφαρμογή του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτική ς και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́286), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179), και ισχύει.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Προκηρύξεις θέσεων
Σύμφωνα με το Α.Π. 7856/10.11.2015 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης υπαλλήλου με στοιχεία:
– ECHA/TA/III/2015/008 Temporary Agent (M/F)
Scientific Officer Ecotoxicology/EnvironmentalRiskAssesment AD6
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου

Μετατάξεις
Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου, προκειμένου να στελεχωθεί το Οικονομικό Τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα μετις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3907/2011 (Α ́7),τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του Ν. 4084/2012 (Α ́190), του άρθρου 7 του Ν.4111/2013 (Α ́18) καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου Υπουργική Απόφαση 3377/6-2-2013 (Β ́1386):

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων

Μετατάξεις
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης(Ε.Β.Ε.Θ.), σύμφωνα με την από 22.10.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, το οποίο αποτελεί θεσμικά το ανώτατο όργανο διοίκησης του Επιμελητηρίου, βάσει του Ν. 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3419/2005 και ισχύει, αποφάσισε την κάλυψη πέντε (5) οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – προκήρυξη για τη μετάταξη υπαλλήλων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Μετατάξεις
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ανεξάρτητη ∆ιοικητική Αρχή με αποστολή την εφαρμογή του Ν.3959/2011. Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 93/τ. Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προτίθεται να καλύψει, κατ’ αρχήν με μετάταξη από το ∆ημόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δώδεκα (12) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 14Α του Π∆ 76/2012 (ΦΕΚ 132/A /13.6.2012), και σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 106 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α ́/23.12.2014), προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισμού που την συνεπικουρεί στο έργο της.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Σερίφου Ν. Κυκλάδων

Μετατάξεις

Ο Δήμος Σερίφου Νομού Κυκλάδων, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη έξι (6) θέσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄Βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Σερίφου, Ταχ. Δ/νση: Χώρα Σερίφου, ΤΚ: 84005 ΣΕΡΙΦΟΣ.
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Υποκατάστημα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Μετατάξεις
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρ. 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
2.Την υπ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48β4/0ικ.19935/27.7.2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.
3. Τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο Μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» .

» Διαβάστε περισσότερα !!!

1 3 4 5 6 7 16