Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής πολιτικής/Γ.Λ. Κράτους Υπουργείου Οικονομικών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών προτίθεται να ενισχύσει με προσωπικό τις ακόλουθες Διευθύνσεις: α) Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, β) Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας, γ) Εισοδηματικής Πολιτικής και δ) Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α ́26), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 του ν.3801/2009 (Α ́163), 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α ́180) και 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α ́226),όπως ισχύουν, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι.

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση (ΨΞΚΒΗ-Σ1Α)