Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ. αρ. Συνεδρίασης 1/25-1-2016 (θέμα 2ο) απόφασή του η οποία αφορά την εγκριση της Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την μετάταξη υπαλλήλων στο φορέα, προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες και επιτακτικές ανάγκες σε προσωπικό, προκηρύσσει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., υπαλλήλων Δ.Ε.Κ.Ο. οι οποίες δεν είναι  εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο  κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση