Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Κινητής Μονάδας Ε΄, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να καλύψει οργανικές θέσεις, με απόσπαση υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, για την στελέχωση και λειτουργία της Κινητής Μονάδας Ε΄, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Κ.Υ.Α. υπ΄ αριθμ. 11.1/1076/21.12.2012-ΦΕΚ 3543/Β΄/31.12.2012), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α΄), τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ 190Τ. Α΄)

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση