Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Νοεμβρίου 2015 (αριθ. απόφασης 104/19/19.11.2015) για να καλύψει ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΤΕ Πληροφορικής.

Οι μετατάξεις θα γίνουν σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71,72 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26/Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ163Α), του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄) και του άρθρου 68, παρ.1 του 4002/2011 ΦΕΚ180/Α) όπως ισχύουν και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση