Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ., Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει τη πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Οι μετατάξεις θα υλοποιηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • των άρθρων 71, 73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  • της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομική στρατηγικής 2012-2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (70ΧΞ465ΙΧΦ-ΝΚΥ)