Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μετατάξεις
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προτίθεται να ενισχύσει τη στελέχωση του με απόσπαση υπαλλήλων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Υπουργεία, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Ο Υ̟ουργός Οικονομίας, Ανά̟τυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) και ̟ροκειμένου να καλύψει υ̟ηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους τακτικούς υ̟παλλήλους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  αορίστου χρόνου ̟που υ̟πηρετούν σε φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα του άρθρου 1 ̟αρ. 6 του Ν. 1256/1982, ό̟πως ισχύει, οι ο̟ποίοι ενδιαφέρονται να α̟ποσ̟παστούν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και έχουν τα α̟παιτούμενα τυ̟πικά και ουσιαστικά ̟προσόντα, να υ̟ποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ̟πλήρωση των εξής θέσεων:

1. 2 Θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με ειδίκευση την Οικονομική
2. 3 Θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με ειδίκευση στη Νομική
3. 5 Θέσεις ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων
4. 1 Θέση ΠΕ Πληροφορικής
5. 2 Θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος με ειδίκευση στη Φυσική ή Χημεία

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση (ΩΒΠ3469Β7Ξ-3ΒΡ)