Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προτίθεται να ενισχύσει τη στελέχωση του με απόσπαση υπαλλήλων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Υπουργεία, Περιφέρειες, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Ο Υ̟ουργός Οικονομίας, Ανά̟τυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) και ̟ροκειμένου να καλύψει υ̟ηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους τακτικούς υ̟παλλήλους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  αορίστου χρόνου ̟που υ̟πηρετούν σε φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα του άρθρου 1 ̟αρ. 6 του Ν. 1256/1982, ό̟πως ισχύει, οι ο̟ποίοι ενδιαφέρονται να α̟ποσ̟παστούν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και έχουν τα α̟παιτούμενα τυ̟πικά και ουσιαστικά ̟προσόντα, να υ̟ποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ̟πλήρωση των εξής θέσεων:

1. 2 Θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με ειδίκευση την Οικονομική
2. 3 Θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με ειδίκευση στη Νομική
3. 5 Θέσεις ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων
4. 1 Θέση ΠΕ Πληροφορικής
5. 2 Θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος με ειδίκευση στη Φυσική ή Χημεία

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση (ΩΒΠ3469Β7Ξ-3ΒΡ)