Μετατάξεις

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη των θέσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς Ελλάδας βάσει της με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕΠ627 4/9-12-2015 (ΑΔΑ: 72ΠΗ7ΛΗ-Β5Φ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει.

Πληροφορίες για την Ειδική Υπηρεσία, τις ΚΥΑ που αφορούν στην οργάνωση και στελέχωση αυτής, αίτηση και υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας http://www.stereaellada.gr.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις και το τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές δ/νσεις stereaellada@mou.gr και kpapanagiotou@mou.gr ή έντυπα στο Πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς Ελλάδας, Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, 3ος όροφος, με την επισήμανση «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για στελέχωση ΕΥΔΕΠ», με καταληκτική ημερομηνία την 22/01/2016.

Διαβάστε εδώ την παράταση προθεσμίας