Μετατάξεις

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Εθνικό Τυπογραφείο

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποσπάσει, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 10 του Ν.Δ. 216/1974, σαράντα πέντε (45) συνολικά υπαλλήλους ώς παρακάτω:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 1
ΤΕ Γραφικών Τεχνών 16
ΔΕ Γραφικών Τεχνών 14
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη 3
ΔΕ Μηχανοτεχνίτη 3
ΔΕ Ξυλουργού 1
ΔΕ Οικοδόμου 1
ΔΕ Τεχνίτη Ηλεκτρονικού 1
ΔΕ Ψυκτικών 1
ΥΕ Τεχνίτη Ελαιοχρωματιστή 1
ΥΕ Τεχνίτη Υδραυλικού 1

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση