Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (EDPS)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων
Σύμφωνα με το Α.Π.8826/11-12-2015 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.) αποστέλλεται η υπό στοιχεία CMS (2015) 844/10.12.2015 επιστολή αναφορικά με την προκήρυξη δύο (2) θέσεων εθνικών  εμπειρογνωμόνων από τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕDPS).

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/HR/END
Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου, πρέπει να περιέλθουν ηλεκτρονικώς στην Μ.Ε.Α. το αργότερο μέχρι την 11η  Ιανουαρίου 2016, στη διεύθυνση: admin@rp-grece.be καθώς η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 15 η Ιανουαρίου 2016.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλο