Μετατάξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) και προκειμένυ να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,
                                                      ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους τακτικούς υπαλλήλους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του ∆ημοσίου ή του ευρύτερου ∆ημόσιου τομέα του άρθρου 1 αρ. 6 του Ν. 1256/1982, όπως ισχύει, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πλήρωση των εξής θέσεων:

1. 2 Θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με ειδίκευση την Οικονομική
2. 3 Θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με ειδίκευση στη Νομική
3. 5 Θέσεις ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων
4. 1 Θέση ΠΕ Πληροφορικής
5. 2 Θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος με ειδίκευση στη Φυσική ή Χημεία

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση (68ΟΚ4653Ο7-ΛΗΚ)