Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη οργανικών θέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με μετατάξεις

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να καλύψει οργανικές θέσεις, με μετάταξη υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέσή εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δήμοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Σ.Α. α’ και β’ βαθμού, για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α’), τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ 190 τ.Α’).

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (64Κ2465ΦΘΕ-ΙΛ2)