Μετατάξεις

Ανακοίνωση για μετατάξεις διοικητικών υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ν.Π.∆.∆.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆., Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις, Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.∆. και ∆.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το ∆ημόσιο.

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Πανεπιστήμιο Αθηνών με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (7ΦΙΙ46ΨΖ2Ν-ΞΩ3)

Οι ανωτέρω μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν είτε σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά@της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσης σύμφωνα με  την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα ληφθεί κατόπιν συνεκτίμησης των  τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και της εν γένει προσωπικότητας τους.