Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Μητροπόλεως 12-14, προτίθεται για κάλυψη των επιτακτικών υπηρεσιακών του αναγκών να προβεί με τη διαδικασίατων άρθρων 71, 73 και 74 του N.3528/2007«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α’/9-2-2007), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 του Ν.3801/2009 (Α’163), 6 του Ν.3613/2007, 68 παρ 1 του Ν.4002/2011(Α’180) και 35 παρ 5 του Ν.4024/2011 (Α’226) όπως ισχύουν, στην κάλυψη των θέσεων με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων που κατέχουν οι υπάλληλοι

Η μετάταξη θα γίνει ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών & ουσιαστικών προσόντων του υποψηφίου, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς του (που μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα ζητηθεί η κατά το άρθρο 68 του Ν.
4002/2011 απαιτούμενη έγκριση πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’αριθ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν.4325/2015 (Α ́47).

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση