Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Ελασσόνας

Μετατάξεις
Ο Δήμος Ελασσόνας προτίθεται να προβεί στην κάλυψη (10) θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων προσωπικού, με μετάταξη προσωπικού από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Για τον λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στo Tμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταχ. Δ/νση:Δήμος Ελασσόνας, 6ης Οκτωβρίου 57, ΤΚ 40200, Ελασσόνα. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων προσωπικου Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Μετατάξεις

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να καλύψει οργανικές θέσεις, με μετάταξη υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Σ.Α. α’ και β’ βαθμού, για τη στελέχωση της Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρων στην περιοχή  του Ελαιώνα Αττικής (Βοτανικός), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α’) και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ 190 τ. Α’).

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη Υπαλλήλων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Μετατάξεις
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», προτίθεται να προβεί σε μετάταξη υπαλλήλων, όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α ́) και η παρ. 2 του Π.Δ 123/2012 Α ́216), οι διατάξεις των άρθρων 71,73 κι 74 του ν. 3528/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης  Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις” (Α’ 26), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3801/2009 (Α ́163) και του άρθρου 68 παρ. 1 του ν.4002/2011 (Α ́180), όπως ισχύουν.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μετατάξεις
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ν.Π.Δ.Δ.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν της αρ.1028/37/03-03-2016 συνεδρίασης Συγκλήτου, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Μυκόνου

Μετατάξεις
Ο Δήμος Μυκόνου ενδιαφέρεται να καλύψει συνολικά Πενήντα Πέντε (55) θέσεις μέσω μετατάξεων.Συγκεκριμένα οι θέσεις τις οποίες επιθυμεί να καλύψει είναι οι παρακάτω:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία θα μεταταχθούν.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μετατάξεις
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ν.Π.∆.∆. με έδρα την Αθήνα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.∆. και ∆.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο, έχοντας υπόψη:

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων με μετάταξη υπαλλήλων στην πανεπιστημιακή φοιτητική λεσχη του Α.Π.Θ. (Ν.Π.Δ.Δ.)

Μετατάξεις
Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.), προτίθεται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1134/11-12-2015 απόφαση του Δ.Σ., να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες της μέσω της διαδικασίας μετατάξεων υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Στη διαδικασία κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη, που διενεργείται κατόπιν ανακοίνωσης (προκήρυξης), όπως ορίζει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26Α΄/2007), μπορούν να συμμετέχουν και υπάλληλοι κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και υπάλληλοι των Δ.Ε.Κ.Ο., οι οποίες δεν είναι εισηγημένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου (Άρθρο 6 Ν. 3613/2007, ΦΕΚ 263Α/2007)

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση μετάταξης υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. στην Ακαδημία Αθηνών

Μετατάξεις
Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ.1, 73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ́/9.2.2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Περιουσίας και να διασφαλίσει την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος προτίθεται να προβεί σε μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Μηχανικών στις ειδικότητες Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. που υπηρετούν σε Υπουργεία, ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ..

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων με μετάταξη υπαλλήλων στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ (Ν.Π.Δ.Δ.) (18-3-2016)

Μετατάξεις
Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.), προτίθεται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1134/11-12-2015 απόφαση του Δ.Σ., να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες της μέσω της διαδικασίας μετατάξεων υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Παύλου Μελά

Μετατάξεις
Ο Δήμος Παύλου Μελά, ΟΤΑ εποπτευόμενος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη έξι (6) θέσεων προσωπικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ.
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Παύλου Μελά, Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 1, 564.30 Σταυρούπολη, η οποία θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

1 2 3 4 5 16