Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μετατάξεις
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ν.Π.∆.∆. με έδρα την Αθήνα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.∆. και ∆.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο, έχοντας υπόψη:

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων με μετάταξη υπαλλήλων στην πανεπιστημιακή φοιτητική λεσχη του Α.Π.Θ. (Ν.Π.Δ.Δ.)

Μετατάξεις
Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.), προτίθεται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1134/11-12-2015 απόφαση του Δ.Σ., να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες της μέσω της διαδικασίας μετατάξεων υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Στη διαδικασία κάλυψης κενών θέσεων με μετάταξη, που διενεργείται κατόπιν ανακοίνωσης (προκήρυξης), όπως ορίζει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26Α΄/2007), μπορούν να συμμετέχουν και υπάλληλοι κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και υπάλληλοι των Δ.Ε.Κ.Ο., οι οποίες δεν είναι εισηγημένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου (Άρθρο 6 Ν. 3613/2007, ΦΕΚ 263Α/2007)

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση μετάταξης υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. στην Ακαδημία Αθηνών

Μετατάξεις
Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ.1, 73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α ́/9.2.2007), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Περιουσίας και να διασφαλίσει την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος προτίθεται να προβεί σε μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Μηχανικών στις ειδικότητες Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. που υπηρετούν σε Υπουργεία, ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ..

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων με μετάταξη υπαλλήλων στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ (Ν.Π.Δ.Δ.) (18-3-2016)

Μετατάξεις
Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.), προτίθεται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1134/11-12-2015 απόφαση του Δ.Σ., να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες της μέσω της διαδικασίας μετατάξεων υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Παύλου Μελά

Μετατάξεις
Ο Δήμος Παύλου Μελά, ΟΤΑ εποπτευόμενος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη έξι (6) θέσεων προσωπικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ.
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Παύλου Μελά, Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 1, 564.30 Σταυρούπολη, η οποία θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ

Μετατάξεις
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Μητροπόλεως 12-14, προτίθεται για κάλυψη των επιτακτικών υπηρεσιακών του αναγκών να προβεί με τη διαδικασίατων άρθρων 71, 73 και 74 του N.3528/2007«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α’/9-2-2007), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 10 του Ν.3801/2009 (Α’163), 6 του Ν.3613/2007, 68 παρ 1 του Ν.4002/2011(Α’180) και 35 παρ 5 του Ν.4024/2011 (Α’226) όπως ισχύουν, στην κάλυψη των θέσεων με ταυτόχρονη μεταφορά των θέσεων που κατέχουν οι υπάλληλοι

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση για μετατάξεις διοικητικών υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μετατάξεις
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ν.Π.∆.∆.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆., Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις, Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.∆. και ∆.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το ∆ημόσιο.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σχετικά με Μετάταξη Υπάλληλου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Μετατάξεις
Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μιας οργανικής θέσης προσωπικού με μετάταξη μόνιμου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλου, από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ή ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Δήμο Αμαρίου

Μετατάξεις
Ο Δήμος Αμαρίου, Νομού Ρεθύμνου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού, με μετάταξη μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων, από Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού, Υπουργεία, ΝΠΔΔ η άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση για μετατάξεις διοικητικών υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μετατάξεις
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ν.Π.∆.∆.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών μονάδων του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆., Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις, Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.∆. και ∆.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το ∆ημόσιο.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

1 2 3 4 5 16