Μετατάξεις

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την με αριθ.104/18-02-2016 (θέμα 27 ο Ε.Η.Δ.) απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος, σε μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, που υπηρετεί σε Υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ., ή κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Επισημαίνεται ότι: α)Οι ανωτέρω μετατάξεις δύναται να διενεργηθούν είτε σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις, είτε με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσης, σε κλάδο –ειδικότητα αντίστοιχη – συναφή με τα τυπικά του προσόντα και τις οικείες οργανικές διατάξεις, β) Η προκαλούμενη δαπάνη για τις ως άνω μετατάξεις θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (όπως ισχύουν) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 καθώς και με τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001 (όπως ισχύει), ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, το οποίο προκειμένου να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για τους υποψηφίους, δύναται να τους προσκαλέσει σε προσωπική συνέντευξη.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΗΥ14691Ο3-ΓΓΝ)