Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη Υπαλλήλων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Α .Ε.Ι. – Ν.Π.Δ.Δ.)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, (Δι.Πα.Ε., Ν.Π.Δ.Δ.) κατόπιν της με αριθμό 16/18-03-2016 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος με μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο. Eπισημαίνεται ότι , οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990, δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα και συνεπώς δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (ΩΧΠ046ΨΖ3Π-ΟΑΟ)

Ειδικότερα οι υποψήφιοι προς μετάταξη υπάλληλοι για όλες τις θέσεις πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριο τίτλο σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, για τους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ και ΤΕ και πολύ καλή γνώση για τους υπαλλήλους των κλάδων ΔΕ (εκ του ιδρυτικού Ν. 3391/05, ΦΕΚ 240 Α΄, άρ. 6 παρ. 6) και σύμφωνα με το άρ. 28 του Π.Δ. 50/2001.
– Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η.Υ. (κατά το άρ. 27 παρ. 1 του Π.Δ. 50/2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ και ΤΕ ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται υποχρεωτικά η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου». Η γνώση χειρισμού ΗΥ στα ως άνω αντικείμενα απαιτείται και για τον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (άρ. 18 του Π.Δ. 50/01 όπως ισχύει).

2. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών,
2. Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης,
3. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (δημόσιο, με βεβαίωση υπηρεσιακών μεταβολών από το φορέα προέλευσης, και ιδιωτικό τομέα, με βεβαίωση εταιρειών, ένσημα Ι.Κ.Α. κτλ, και σχετική υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρ. 26 παρ. 6 του Π.Δ. 50/2001),
4. Διοικητική και οργανωτική ικανότητα, αποδοτικότητα κτλ., (με βάση τη βαθμολογία στις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας της τελευταίας 5ετίας),
5. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, (ομοίως),
6. Εμπειρία στην κατάρτιση τεχνικών δελτίων και προδιαγραφών για μελέτες και προμήθειες τεχνολογικού εξοπλισμού, (για τις θέσεις ΤΕ Πληροφορικής, είτε με τη βεβαίωση των υπηρεσιακών μεταβολών είτε κατά τα λοιπά του 3).