Μετατάξεις

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, κατόπιν της απόφασης της υπ αρ. 350ης/17-03-2016 Τακτικής Συνεδρίας της Συγκλήτου, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆., Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις, Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και από κρατικά Ν.Π.Ι.∆. και ∆.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το ∆ημόσιο.

Οι μετατάξεις θα πραγματοποιηθούν ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης σε κενές οργανικές του θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά θέσης από το φορέα προέλευσης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/9-2-2007 τ. Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα,
2. Του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/05-03-2001) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

3. Του Π.Δ. 358/1998 (ΦΕΚ 240/Α΄/29-10-1998) «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κρήτης»,
4. Του άρθρου 6 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-11-2007) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,
5. Των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/04-09-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»,
6. Της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄/22-08-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση- Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,
7. Του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει,
8. Του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύουν,
9. Του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
10. Του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/27-02-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης,  προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.».
Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει το Πανεπιστήμιο Κρήτης με μετάταξη υπαλλήλων είναι οι ακόλουθες:

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (716Θ469Β7Γ-Γ44)