Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (5-4-2016)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (5-4-2016)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (5-4-2016)

Σύμφωνα με το Α.Π. 2526/05.04.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων με στοιχεία:

-IMI2/2016/TA/001 (AD5) Scientific Program Officer

-IMI2/2016/TA/002 (AD5) Scientific Program Officer

-IMI2/2016/TA/003 (AD9) Senior Scientific Program Officer

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ανωτέρω Κοινοπραξίας http://www.imi.europa.eu/content/jobs.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία μέχρι την 18η Απριλίου 2016.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Αν. Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: 7ΤΜΗ465ΦΘΕ-62Ο)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (5-4-2016)

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (5-4-2016)

Σύμφωνα με το Α.Π. 2526/05.04.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων με στοιχεία:

-IMI2/2016/TA/001 (AD5) Scientific Program Officer

-IMI2/2016/TA/002 (AD5) Scientific Program Officer

-IMI2/2016/TA/003 (AD9) Senior Scientific Program Officer

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ανωτέρω Κοινοπραξίας http://www.imi.europa.eu/content/jobs.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία μέχρι την 18η Απριλίου 2016.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Αν. Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: 7ΤΜΗ465ΦΘΕ-62Ο)

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (5-4-2016)

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσεων στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (5-4-2016)

Σύμφωνα με το Α.Π. 2526/05.04.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων με στοιχεία: