Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων προσωπικου Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να καλύψει οργανικές θέσεις, με μετάταξη υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Σ.Α. α’ και β’ βαθμού, για τη στελέχωση της Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρων στην περιοχή  του Ελαιώνα Αττικής (Βοτανικός), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α’) και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ 190 τ. Α’).

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (ΨΧ6Τ465ΦΘΕ-ΟΙΝ)