Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη Υπαλλήλων στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές μονάδες της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216/Α’/05.11.2012) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», προτίθεται να προβεί σε μετάταξη υπαλλήλων, όπως ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α ́) και η παρ. 2 του Π.Δ 123/2012 Α ́216), οι διατάξεις των άρθρων 71,73 κι 74 του ν. 3528/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης  Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις” (Α’ 26), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3801/2009 (Α ́163) και του άρθρου 68 παρ. 1 του ν.4002/2011 (Α ́180), όπως ισχύουν.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα ζητηθεί η κατ’ άρθρο 68 του ν.4002/2011 απαιτούμενη έγκριση πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ 1 της υπ. Αριθμ 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 4 του ν.4325/2015 (Α΄47).

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, να υποβάλουν αίτηση μετάταξής τους, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (61ΝΘΟΞΤΒ-Ζ3Π)