Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών

Μετατάξεις

Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου, προκειμένου να στελεχωθεί το Περιφερειακό Γραφείο Αττική, Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7 ), τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του Ν. 4084/2012 (Α΄190), του άρθρου 7 του Ν.4111/2013 (Α΄18) καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου Υπουργική Απόφαση 3377/6-2-2013 (Β΄1386): » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – πρόσκληση για απόσπαση και μετάταξη υπαλλήλων στο ΤΕΕ Περιφερειακό τμήμα Δυτικής Κρήτης

Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση για απόσπαση και μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού επιμελητηρίου της Ελλάδας

 

6jf646c842-evh

6jf646c842-evh

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (20-1-2015)

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (20-1-2015)

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Πρόσκληση αποσπάσεων επτά (7) υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Μετατάξεις

Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013 προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη στελέχωση για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση επτά (7) υπαλλήλων από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανώνυμων εταιρειών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314), όπως ισχύει.  » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Μετατάξεις
Α. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ως ανεξάρτητη αρχή με αποστολή την εφαρμογή του ν.3959/2011 για την «προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 93/τ.Α ́/20.4.2011),  προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες της σε προσωπικό, ανακοινώνει την πρόθεσή της να αποσπάσει δύο (2) υπαλλήλους της κατηγορίας / κλάδου ΥΕ Επιμελητών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 ν.3959/2011, επιτρέπεται η πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του ∆ημοσίου, ΝΠ∆∆ ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το ν.1892/1990 (Α ́ 101). Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς να απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου (παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.3335/2005 – ΦΕΚ Α ́95).

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων στο Δήμο Δέλτα

Μετατάξεις

1. Ο Δήμος Δέλτα, ΟΤΑ εποπτευόμενος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη επτά (7) θέσεων προσωπικού με μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Δέλτα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 73, 74, 79, 181, 184 του Ν.3584/2007 περί μετατάξεων και αποσπάσεων. H Ταχυδρομική Διεύθυνση είναι: Πλ. Δημοκρατίας, Σίνδος – ΤΚ:57400.
2. Οι ειδικότητες, με τις οποίες ο Δήμος προτίθεται να καλύψει τις ανωτέρω θέσεις με μετατάξεις ή αποσπάσεις, είναι οι κάτωθι: » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στην ΕΚΧΑ ΑΕ

Μετατάξεις

Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ.Α.Ε.

«Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ’ εφαρογή του άρθρου 4 του ν. 4 164/2013 προκειένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη στελέχωση για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου σύνταξης του Εθνικού Κτηατολογίου, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση εννέα (9) υπαλλήλων από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισού τους, καθώς και των λοιπών δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανώνυμων εταιρειών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α ́ του ν. 3429/2005 (Α ́314), όπως ισχύει.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (4-12-2014)

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (4-12-2014)

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις ή αποσπάσεις στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

Μετατάξεις

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ εποπτευόμενος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στα Ιωάννινα, Πυρσινέλλα 2-4, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού με μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Σύνδεσμο Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 73, 74, 79, 181, 184 του Ν.3584/2007 περί μετατάξεων και αποσπάσεων. H Ταχυδρομική Διεύθυνση είναι: Πυρσινέλλα 2-4, Ιωάννινα – ΤΚ:45332. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Μετατάξεις

Η «Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.) είναι μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.), που έχει συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 3374/2005 (Α’ 189) και μετονομασθεί με την παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4009/11 (Α΄ 195).

Οι αρμοδιότητες της Αρχής και το καθεστώς που την διέπει αναφέρονται κυρίως στα άρθρα 64 -75 και 80 του Ν. 4009/11 (Α΄ 195) και του Ν. 3374/2005 (Α’ 189), όπως ισχύουν. » Διαβάστε περισσότερα !!!

1 10 11 12 13 14 17