Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να στελεχώσει τις οργανικές του μονάδες, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), όπως ισχύει, οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, που είναι αρμόδιος για τη διοίκηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία, να μην συντρέχει στο πρόσωπό τους οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη, και να μην υφίσταται σε βάρος τους εκκρεμής ποινική ή πειθαρχική δίωξη.

3. Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι τριετής με δυνατότητα παράτασης για μία (1) επιπλέον τριετία.

4. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων υπαλλήλων θα βαρύνει το φορέα προέλευσης.

5. Ενόψει των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και της ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση

6. α. Για όλες τις θέσεις λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.

β. Ουσιαστικά προσόντα που θα συνεκτιμηθούν για την τελική επιλογή είναι ιδίως:

• Μεταπτυχιακοί ή Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών
• Αποφοίτηση από τη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
• Εργασιακή εμπειρία

7. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν:

α. Αίτηση υποψηφιότητας (βλ. Παράρτημα Ι)

β. Βιογραφικό σημείωμα (βλ. Παράρτημα ΙΙ)

γ. Υπεύθυνη δήλωση (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ)

δ. Τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις και κάθε άλλο έγγραφο ή δικαιολογητικό, από τα οποία να προκύπτουν τα προσόντα του υποψηφίου, όπως περιγράφονται στο συνυποβαλλόμενο βιογραφικό σημείωμα.

ε. Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, όπου ρητώς αναφέρονται τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή εκκρεμείς εις βάρος του υπαλλήλου πειθαρχικές διώξεις, βαθμοί εκθέσεων αξιολόγησης, τοποθετήσεις, καθώς και εάν συντρέχει ή όχι στο πρόσωπο του υπαλλήλου οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου.

Επισημαίνεται ότι κανένα στοιχείο του κατατιθέμενου φακέλου υποψηφιότητας δεν επιστρέφεται.

8. Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: protocol@mindigital.gr, με την ένδειξη

«Για τη στελέχωση των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 22 / 03 /2021, ημέρα Δευτέρα.
9. Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Η συνέντευξη θα είναι προφορική και θα λάβει χώρα ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής που θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, στον οποίο και θα παραδώσει το συνταχθέν πρακτικό. Η σχετική ειδοποίηση θα αποσταλεί τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της συνέντευξης, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση ή με μήνυμα (SMS) στον αντίστοιχο αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με ΑΔΑ: Ψ7ΙΘ46ΜΤΛΠ-ΝΒ9

Για την Π.Ε. Κοζάνης