Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και Μονίμου διοικητικού προσωπικού στα Τμήματα Επικοινωνίας και Διοικητικών Υποθέσεων της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και Μονίμου διοικητικού προσωπικού στα Τμήματα Επικοινωνίας και Διοικητικών Υποθέσεων της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες στελέχωσης της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προτίθεται να ενισχύσει το προσωπικό της κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων δυνάμει του άρθρου 18 παρ.6 του ν.4624/2019(Α΄137), εννέα (9) υπαλλήλους που είναι μόνιμοι Διοικητικοί υπάλληλοι ή Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όπως ορίζεται με το άρθρο 14 παρ.1 περ.στ΄ του ν.4270/2014.

Α. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής Αρχή) είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 9Α του Συντάγματος, και έχει ως αποστολή της σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το ν.4624/2019 (Α΄137), την εποπτεία της εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά από το νόμο.

Β. Η Αρχή προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό που έχουν ανακύψει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της προτίθεται να ενισχύσει το προσωπικό της με αποσπάσεις υπαλλήλων των παρακάτω αναφερομένων κατηγοριών και κλάδων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων δυνάμει της διάταξης του άρθρου 18 παρ. 6 του ν.4624/2019 και για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης κατά ένα (1) έτος ακόμη

Γ. Ειδικότερα, η Γραμματεία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις, του κατωτέρω αριθμού υπαλλήλων κατά κατηγορία και κλάδο::

Κατηγορία Κλάδος/Ειδικότητα Αριθμός

ΕΕΠ*- ΙΔΑΧ Επικοινωνίας 3

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή και Διοικητικών Γραμματέων 5

ΥΕ Επιμελητών 1

* Οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν και από υποψήφιους μονίμους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μεταφραστών ή και ΠΕ Επικοινωνίας με τα αντίστοιχα προσόντα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης και απαιτούμενα τυπικά προσόντα

Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητάς τους θα πρέπει να κατέχουν οργανική θέση με σχέση μόνιμου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις περιγραφόμενες εν θέματι υπηρεσίες, και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να αποσπαστούν, όπως αυτά ορίζονται στο π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 39, τ. Α΄/5-3-2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τα οποία εξειδικεύονται κατωτέρω κατά
κατηγορία.

1. Υποψήφιοι κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για το Τμήμα Επικοινωνίας με δυνατότητα κάλυψης και από μονίμους υπαλλήλους ΠΕ κλάδου Μεταφραστών ή και ΠΕ Επικοινωνίας με τα αντίστοιχα προσόντα.

Βασικά προσόντα τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν σωρευτικά:

1. Τίτλους σπουδών για υπαλλήλους ΕΕΠ/ΠΕ κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39, τ. Α΄/5-3-2001) , όπως ισχύει, και ειδικότερα των εξής κατευθύνσεων με τις οποίες καλύπτονται οι ανάγκες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα; Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, μεταφραστών, κοινωνικών και φιλολογικών επιστημών ή διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών,

• άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα:

επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. Για τη γνώση χρήσης Η/Υ και την απόδειξη αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 27 παράγραφος 1 και 26 παράγραφος 6 του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 39, τ. Α΄ /5-3-2001) όπως ισχύει.

• Προκειμένου για τους μονίμους ΠΕ Μεταφραστών ή και ΠΕ Επικοινωνίας προτιμώνται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών στις ως άνω κατευθύνσεις.

• Συνεκτιμάται η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών (Γαλλικά, Γερμανικά) καθώς και η προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο απασχόλησης μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.

 

Η Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και Μονίμου διοικητικού

προσωπικού στα Τμήματα Επικοινωνίας και Διοικητικών Υποθέσεων της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

(με ΑΔΑ: ΩΦΓΖ7ΛΨ-Ο63)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης