Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12-4-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12-4-2021)

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12-4-2021)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 1955/22-03-2021 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάρτιο 2021 και τον Απρίλιο 2021.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 26η Απριλίου 2021:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN-CEF-CPE-032)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER-A-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (JUST-D-3)

Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Μαΐου 2021:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (EAC-A-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (EAC-D-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-B-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER-B-5)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT-E-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(GROW-D-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-A-3_Del Nigeria) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-A-3_Del Senegal) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-A-3_Del Soudan) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Aνθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας(HR-DS-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Aνθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας(HR-DS-1_CI)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-E-2) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-F-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE-B-5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE-D-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (REFORM-B-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-Α-4) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-D-1) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Γραμματεία (SG-DSG1-DPO) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-A-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-A-3)

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω18Ω46ΜΤΛ6-7ΓΨ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης