Μετατάξεις

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (1-3-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (1-3-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (1-3-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 1048/16.2.2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ, δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

END/01/2021 – Adviser to the EU Counter-Terrorism Coordinator (EU CTC)

Σημειώνεται ότι η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 8η Μαρτίου 2021.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας του υπαλλήλου θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της

Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be, το αργότερο μέχρι την 4η Μαρτίου 2021.

Η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην εξής ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΖ4446ΜΤΛ6-ΘΦΟ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (1-3-2021)

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσεως στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (1-3-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 1048/16.2.2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ, δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

END/01/2021 – Adviser to the EU Counter-Terrorism Coordinator (EU CTC)

Σημειώνεται ότι η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 8η Μαρτίου 2021.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας του υπαλλήλου θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της

Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be, το αργότερο μέχρι την 4η Μαρτίου 2021.

Η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην εξής ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος