Μετατάξεις

Προκήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (1-3-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (1-3-2021)

Προκήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (1-3-2021)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 1116/19-02-2021 έγγραφό της, διαβιβάζει τις υπό στοιχεία CGO/HRΟΝΤΕΧ S/JOPO/165/1037/2021/17.02.2021, CGO/HRΟΝΤΕΧ S/JOPO/164/1036/2021/18.02.2021 και CGO/HRΟΝΤΕΧ S/JOPO/1366/217/2021/18.02.2021 επιστολές του Γενικού Διευθυντή της FRONTEX, οι οποίες αφορούν στις κάτωθι προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στη FRΟΝΤΕΧ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  —  ΘΕΣΗ  —       ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
SNE/2021/04, -Training Officer 19.03.2021
SNE/2021/03, -Business Support Officer in the area of documents and identity control
– Advanced Level Document Officer/Technical Support – Advanced Level Document Officer/Operational Support,     14.03.2021

SNE/2021/05, Senior Advisor in Career Development / Operational Competence,

19.03.2021

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο:

https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/seconded-national-experts/.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας τους (βλ. συνοδευτικό υλικό), πρέπει να υποβληθούν στη Μ.Ε.Α. Ε.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@rp-grece.be το αργότερο έως τις 12 Μαρτίου 2021 (για την προκήρυξη υπό στοιχείο SNE/2021/03) και έως τις 17 Μαρτίου 2021 (για τις προκηρύξεις υπό στοιχεία SNE/2021/04 και SNE/2021/05.

Η ανωτέρω προκήρυξη, στην οποία προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

6ΥΣΟ46ΜΤΛ6-953

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Προκήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (1-3-2021)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 1116/19-02-2021 έγγραφό της, διαβιβάζει τις υπό στοιχεία CGO/HRΟΝΤΕΧ S/JOPO/165/1037/2021/17.02.2021, CGO/HRΟΝΤΕΧ S/JOPO/164/1036/2021/18.02.2021 και CGO/HRΟΝΤΕΧ S/JOPO/1366/217/2021/18.02.2021 επιστολές του Γενικού Διευθυντή της FRONTEX, οι οποίες αφορούν στις κάτωθι προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στη FRΟΝΤΕΧ: