Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (8-4-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων
Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (8-4-2021)

Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (8-4-2021)

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ 260/23-03-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιούνται οι ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία:

Προκήρυξη                         Θέση                    Έναρξη                 Προθεσμία

Ref. No.: S8/2021, Special Advisor on pharmaceutical crime, Το συντομότερο δυνατό 18.04.2021

Ref. No.: S9/2021, Programme Advisor on police matters, Το συντομότερο δυνατό 08.05.2021

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που θα αποσπαστούν θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, να μισθοδοτούνται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχονται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθούν να διατηρούν σχέση εργασίας με αυτήν. Για τη θέση έχουν προβλεφθεί επιπρόσθετες αμοιβές καθώς και επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο:

https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Επίσης η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στην ενότητα:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα/Προσωπικό/Αποσπάσεις

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Θ1Σ46ΜΤΛ6-7Ο5)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (8-4-2021)

Προκηρύξεις για αποσπάσεις υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (8-4-2021)

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ 260/23-03-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιούνται οι ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία:

Προκήρυξη                         Θέση                    Έναρξη                 Προθεσμία

Ref. No.: S8/2021, Special Advisor on pharmaceutical crime, Το συντομότερο δυνατό 18.04.2021

Ref. No.: S9/2021, Programme Advisor on police matters, Το συντομότερο δυνατό 08.05.2021

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που θα αποσπαστούν θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, να μισθοδοτούνται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχονται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθούν να διατηρούν σχέση εργασίας με αυτήν.