Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)

Ανακοίνωση προκηρύξεων θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (8-4-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκηρύξεων θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (8-4-2021)

Ανακοίνωση προκηρύξεων θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (8-4-2021)

Σύμφωνα με τα A.Π. 2142/29-03-2021 και 2222/29-03-2021 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) δημοσιεύει την ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                         ΘΕΣΗ                                     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

EMSA/AD/2021/01, Reserve List for Project Officer for Safety/Security – Temporary Agent  (AD6), 21.04.2021

EMSA/AD/2021/02, Reserve List for Project Officer for Sustainability – Temporary Agent –  (AD6), 20.04.2021

EMSA/AD/2021/04, Project Officer for Maritime Security –Temporary Agent – (AD7) 22.04.2021
EMSA/AD/2020/24, Head of Unit 4.2 ‘Legal, Finance and Facilities’ – Temporary Agent – (AD10), 26.4.2021

EMSA/IAJM/AD/2020/05, Head of Unit 4.2 ‘Legal, Finance and Facilities’– Temporary Agent – (AD9 – AD12), 26.4.2021

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις καθώς και τα σχετικά έντυπα μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://emsa.europa.eu/about/work.html

Επίσης η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στην ως άνω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνημμένα:

Ανακοίνωση προκηρύξεων θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (8-4-2021) (με ΑΔΑ: 9ΒΨΟ46ΜΤΛ6-6Ρ4)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανα κοίνωση προκηρύξεων θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (8-4-2021)

Ανα κοίνωση προκηρύξεων θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (8-4-2021)

Σύμφωνα με τα A.Π. 2142/29-03-2021 και 2222/29-03-2021 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) δημοσιεύει την ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                         ΘΕΣΗ                                     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

EMSA/AD/2021/01, Reserve List for Project Officer for Safety/Security – Temporary Agent  (AD6), 21.04.2021

EMSA/AD/2021/02, Reserve List for Project Officer for Sustainability – Temporary Agent –  (AD6), 20.04.2021

EMSA/AD/2021/04, Project Officer for Maritime Security –Temporary Agent – (AD7) 22.04.2021
EMSA/AD/2020/24, Head of Unit 4.2 ‘Legal, Finance and Facilities’ – Temporary Agent – (AD10), 26.4.2021

EMSA/IAJM/AD/2020/05, Head of Unit 4.2 ‘Legal, Finance and Facilities’– Temporary Agent – (AD9 – AD12), 26.4.2021