Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (17-3-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (17-3-2021)

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (17-3-2021)

Σχετ.: Οι με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/776/2157/18-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ25Θ46ΜΤΛ6-ΝΓΨ) και ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/779/2627/18-02-2021 (ΑΔΑ: Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω5Η546ΜΤΛ6-9ΝΙ)) εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με τα με αριθ. πρωτ. 1442/03-03-2021 και 1441/03-03-2021 έγγραφά της, γνωστοποιεί την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις κάτωθι προκηρύξεις:

SNE/2021/01 (Data Analyst) 31-03-2021
SNE/2021/02 (Real Time Surveillance Expert – MAS Coordinator) 16-04-2021
SNE/2021/02 (Maritime Surveillance Expert) 16-04-2021
SNE/2021/02 (Senior Duty Officer) 16-04-2021

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://frontex.europa.eu/careers/secondments/vacancies/

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας τους, πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση της Μ.Ε.Α. Ε.Ε. admin@rp-grece.be μέχρι τις 29-03-2021 για την υπό στοιχεία SNE/2021/01, και μέχρι τις 14-04-2021 για τις υπό στοιχεία SNE/2021/02.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 652Τ46ΜΤΛ6-4ΒΛ)

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (17-3-2021)

Ανα κοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (17-3-2021)

Σχετ.: Οι με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/776/2157/18-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ25Θ46ΜΤΛ6-ΝΓΨ) και ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/779/2627/18-02-2021 (ΑΔΑ: Ω5Η546ΜΤΛ6-9ΝΙ) εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με τα με αριθ. πρωτ. 1442/03-03-2021 και 1441/03-03-2021 έγγραφά της, γνωστοποιεί την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις κάτωθι προκηρύξεις:

SNE/2021/01 (Data Analyst) 31-03-2021
SNE/2021/02 (Real Time Surveillance Expert – MAS Coordinator) 16-04-2021
SNE/2021/02 (Maritime Surveillance Expert) 16-04-2021
SNE/2021/02 (Senior Duty Officer) 16-04-2021

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://frontex.europa.eu/careers/secondments/vacancies/

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας τους, πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση της Μ.Ε.Α. Ε.Ε. admin@rp-grece.be μέχρι τις 29-03-2021 για την υπό στοιχεία SNE/2021/01, και μέχρι τις 14-04-2021 για τις υπό στοιχεία SNE/2021/02.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 652Τ46ΜΤΛ6-4ΒΛ)