Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX (17-3-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX (17-3-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX (17-3-2021)

Σύμφωνα με το με Α.Π. 11832/25-02-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

RCT-2021-00021, ICT Programme and Project Manager (AD09), 22-03-2021

RCT-2021-00002, Planning Officer and Project Manager in the ETIAS (AD06), 22-03-2021

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00021

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00002

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με τη μορφή που μπορεί να ανευρεθεί στις ως άνω ιστοσελίδες της FRONTEX, αποστέλλονται απευθείας στην εν λόγω Υπηρεσία.

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 68ΑΛ46ΜΤΛ6-ΩΟΕ)

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX (17-3-2021)

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX (17-3-2021)

Σύμφωνα με το με Α.Π. 11832/25-02-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

RCT-2021-00021, ICT Programme and Project Manager (AD09), 22-03-2021

RCT-2021-00002, Planning Officer and Project Manager in the ETIAS (AD06), 22-03-2021

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00021

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00002

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, με τη μορφή που μπορεί να ανευρεθεί στις ως άνω ιστοσελίδες της FRONTEX, αποστέλλονται απευθείας στην εν λόγω Υπηρεσία.

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 68ΑΛ46ΜΤΛ6-ΩΟΕ)

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX (17-3-2021)

Σύμφωνα με το με Α.Π. 11832/25-02-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία: