Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης υπαλλήλου στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας (DG HR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (17-3-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης υπαλλήλου στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας (DG HR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (17-3-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης υπαλλήλου στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας (DG HR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (17-3-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 1120/1.3.2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης διοικητικού υπαλλήλου ΑD8 (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Μονάδας- Deputy Head of Unit) στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας, με στοιχεία: COM/AT/HR/21/AD8.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επιλογής Προσωπικού (EPSO) https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/8300-com-hr-21-ad8_en .

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι πλήρεις αιτήσεις των υποψηφίων, συνοδευόμενες από επιστολή αίτησης και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

HR-SELECTION-TA-SECURITY-PROTECTION-2021@ec.europa.eu

το αργότερο μέχρι τις 21 Μαρτίου 2021 (12:00 ώρα Βρυξελλών).

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

-Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα

-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΦΔ946ΜΤΛ6-ΩΤΖ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης υπαλλήλου στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας (DG HR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (17-3-2021)

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσης υπαλλήλου στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας (DG HR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (17-3-2021)

Σύμφωνα με το Α.Π. 1120/1.3.2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης διοικητικού υπαλλήλου ΑD8 (Αναπληρωτής Προϊστάμενος Μονάδας- Deputy Head of Unit) στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας, με στοιχεία: COM/AT/HR/21/AD8.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επιλογής Προσωπικού (EPSO) https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/8300-com-hr-21-ad8_en .

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι πλήρεις αιτήσεις των υποψηφίων, συνοδευόμενες από επιστολή αίτησης και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

HR-SELECTION-TA-SECURITY-PROTECTION-2021@ec.europa.eu

το αργότερο μέχρι τις 21 Μαρτίου 2021 (12:00 ώρα Βρυξελλών).

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

-Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

-Γραφείο Γενικού Γραμματέα

-Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΦΔ946ΜΤΛ6-ΩΤΖ)