Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX

Προκήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX, παράταση προθεσμίας (15-4-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX, παράταση προθεσμίας (15-4-2021)

Προκήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX, παράταση προθεσμίας (15-4-2021)

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/776/2157/18-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ25Θ46ΜΤΛ6-ΝΓΨ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το με αριθ. πρωτ. 2279/6-4-2021 έγγραφό της, γνωστοποιεί την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την κάτωθι προκήρυξη:

SNE/2021/01 Data Analyst (Information Fusion Centre)

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30-04-2021

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας τους, πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση της Μ.Ε.Α. Ε.Ε. admin@rp-grece.be, μέχρι τις 27 Απριλίου 2021.

Επίσης:

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/783/3172/24-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΣΟ46ΜΤΛ6-953) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το με αριθ. πρωτ. 2283/6-4-2021 έγγραφό της, γνωστοποιεί την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την κάτωθι προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στη FRONTEX:

SNE/2021/03

– Business Support Officer in the area of documents and identity control

– Advanced Level Document Officer/Technical Support

– Advanced Level Document Officer/Operational Support

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 30.04.2021

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας τους, πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση της Μ.Ε.Α. Ε.Ε. admin@rp-grece.be , μέχρι τις 27 Απριλίου 2021.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 608Χ46ΜΤΛ6-ΡΗΦ)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ι9Κ46ΜΤΛ6-ΑΝΟ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

 

Προκήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX, παράταση προθεσμίας (15-4-2021)

Προ κήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX, παράταση προθεσμίας (15-4-2021)

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/776/2157/18-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ25Θ46ΜΤΛ6-ΝΓΨ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το με αριθ. πρωτ. 2279/6-4-2021 έγγραφό της, γνωστοποιεί την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την κάτωθι προκήρυξη:

 

SNE/2021/01 Data Analyst (Information Fusion Centre)

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30-04-2021