Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Αθήνας

Μετατάξεις

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007 ,  από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Αθήνας  (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α’/24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α’/09-02-2007) «Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά

Μετατάξεις

Το ΝΠΔΔ «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα ν.3528/2007, άρθρα 71 και 74, τον ν.3801/2009, άρθρο 10, την ΠΥΣ 33/06 (ν.4002/2011, άρθρο 68) και την υπ’ αριθ.7/30-07-2014 συνεδρίαση, θέμα 8ο απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά, αποφάσισε την κάλυψη μίας (1) θέσης του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργείο, ΝΠΔΔ ή άλλη δημόσια υπηρεσία.

Η μετάταξη θα γίνει σε κενή οργανική θέση (που προέκυψε μετά το 2012 από συνταξιοδότηση εργαζομένων), με την προϋπόθεση ότι οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι μισθοδοτούνται ήδη άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό ή προέρχονται από φορείς που επιχορηγούνται για δαπάνες μισθοδοσίας από τον κρατικό προϋπολογισμό. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη τεσσάρων (4) διοικητικών υπαλλήλων

Μετατάξεις

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη τεσσάρων (4) διοικητικών υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με μεταφορά της οργανικής θέσης.

Ω8Θ1ΟΡΡΕ-ΒΕ9

Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών

Μετατάξεις

Ανακοίνωση για μετάταξη υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αγρονόμων-Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών στην Ακαδημία Αθηνών.

ΩΟΝΞ46Ψ8ΝΣ-ΛΥΙ

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ

Μετατάξεις
Το ΝΠΔΔ «Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς» (ΚΔΑΚ) έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1198/1981, των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 και την υπ’ αριθ. 1/25 – 02 – 2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αποφάσισε την κάλυψη επτά (7) θέσεων του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με μετάταξη  υπαλλήλων από Υπουργείο, ΝΠΔΔ ή άλλη δημόσια υπηρεσία. Οι θέσεις κατανέμονται  ως εξής:

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση πρόσκληση για μετάταξη στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Μετατάξεις

Το  ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες του με μετάταξη δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση  Διοικητικού του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ταχ.Δνση: Ακτή Μιαούλη 65 – Πειραιάς Τ.Κ. 18536 Πειραιάς). Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συνημμένη επιστολή.   » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση πρόσκλησης για μετάταξη υπαλλήλου ΔΕ ή ΔΕ Τεχνικού (οδηγών) στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Μετατάξεις
Tο Πανεπιστήμιο Πατρών, προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες του σε προσωπικό με τη μετάταξη δύο (02) υπαλλήλων κατηγορίας ∆Ε κλάδου/ειδικότητας ∆Ε Τεχνικού (Οδηγών), με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, καθόσον μετά τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης τριών (03) υπαλλήλων της ανωτέρω ειδικότητας, δεν υπηρετεί πλέον κανείς υπάλληλος αυτού του κλάδου.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Aνακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Κ.Σ.Ο.Τ.

Μετατάξεις
Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.) (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), κατόπιν της απόφασης του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίασή του στις 12 – 03 – 2014 (αρ. Πρακτικού 590/12-03-2014), προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης και του Γραφείου Εκπαίδευσης, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο (επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1892/1990 δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα και συνεπώς, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).

» Διαβάστε περισσότερα !!!

1 12 13 14 15 16