Μετατάξεις

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο δήμο Σκιάθου

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ο Δήμος Σκιάθου προτίθεται να προβεί στην κάλυψη () θέσεων προσωπικού, με μετάταξη μόνιμου προσωπικού από ΟΤΑ Α’ και Β’βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με την παρ. 5, του άρ. 35 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Τεύχος Α’ 27-10-2011) χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με αυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο κάθε μετατασσόμενος.
Για τον λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Διοικητικού (Γραφείο Προσωπικού), Ταχ. Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ, Νικοτσάρα 12, 37002 Σκιάθος (Γραφείο Προσωπικού).

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

1. Των άρθρων 74, 79 & 181 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2. Του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

3. Των άρθρων 33, 34 & 35 παρ.5 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 -2015»,χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ με ταυτόχρονη μεταφορά θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος.
4. Το άρθρο 71 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα.
5. Το άρθρο 14 , παρ. 1 του Ν. 2190/1994 , ως επίσης και το άρθρο 9 παραγρ. 1 του Ν. 2266/1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 3613/2007.
6. Την υπ’ αριθμ.: 11 οικ. 10203/19-03-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού – Διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ’ Υπουργών Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει», ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας, καθώς και της εν γένει προσωπικότητας τους. Τα προσόντα μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο.

ΩΑΕΘΩ13-ΟΟΛ