Μετατάξεις

Πρόσκληση Στελέχωσης Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωση της προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4128/2013(ΦΕΚ 51/Α/28-2-2013).

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης ωε εξής:

  • Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΠΕ (Μηχανικών, Θετικών Επιστημών, Νομικών και Οικονομικών Επιστημών), με εμπειρία στο Νομοθετικό Πλαίσιο Μελετών 3316/2005.
    Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η εμπειρία σε έργα Κτηματολογίου.
  • Εννέα (9) θέσεις κατηγορίας ΠΕ (Μηχανικών, Επιστήμης Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, λοιπών Θετικών Επιστημών, Νομικών και Οικονομικών Επιστημών), με εμπειρία στο Νομοθετικό Πλαίσιο Μελετών 3316/2005.
    Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η εμπειρία σε έργα Κτηματολογίου.
  • Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΤΕ (Λογιστικής, Πληροφορικής, Διοίκησης και Οργάνωσης)
  • Πέντε (5) θέσεις ΔΕ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στην υπ΄αριθμό 330/ΔΙΟΕ7/5-1-2001 (ΦΕΚ 109/Β/5-2-2001) Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι την 14/11/2014, Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση στην Υπηρεσία μας στην Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Λέκκα 23-25, Τ.Κ. 105 62 Αθήνα.

61ΛΔ1-ΚΒΙ