Μετατάξεις

Απόσπαση τριών (03) υπαλλήλων στην Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (ΕΠΜΑΣ)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Η Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν.3528/2007, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου), κατηγορίας/ειδικότητας ΥΕ  Νυκτοφυλάκων.

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης:

  • Να υπηρετούν σε άλλα Υπουργεία ή σε εποπτευόμενους από αυτά φορείς ή σε άλλους φορείς του δημοσίου
  • Κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να μην έχει ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον των ενδιαφερομένων υπαλλήλων.

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μαζί με την αίτηση απόσπασης, την οποία θα κοινοποιήσουν στην υπηρεσία τους,  οφείλουν να υποβάλουν:

  • Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών, στην οποία να αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του φακέλου του υπαλλήλου (χρόνος υπηρεσίας, κλάδος, βαθμός , θέση, τυχόν ηθικές αμοιβές ή πειθαρχικές ποινές κ.λ.π).
  • Αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 50/01.
  • Οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται σημαντικό για την πιστοποίηση της εμπειρίας.

3. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης

  • Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι τις 14/11/2014 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης, το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου.

4. Τρόπος υποβολής αίτησης απόσπασης

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση:

  • Είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείου Πρωτοκόλλου της ΕΠΜΑΣ

(Γραφεία :Άλσος Ελληνικού Στρατού, Αθήνα Τ.Κ.11525)

  • Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier στη διεύθυνση:

Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου

Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 18009 – 116 01 ΑΘΗΝΑ

Γραφεία: Άλσος Ελληνικού Στρατού, Αθήνα Τ.Κ.11525

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210 7235937/938/857 και ώρες 09:00 έως  13:00

Η παρούσα πρόσκληση:

  • θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΠΜΑΣ και στη Διαύγεια.
  • θα σταλεί σε όλα τα Υπουργεία, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση webupload@ydmed.gov.gr προκειμένου να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.ydmed.gov.gr).

Η    Διευθύντρια

Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα