Μετατάξεις

Ανακοίνωση-Πρόσκληση σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Βόλου – Αχιλλοπούλειο

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Γενικό Νοσοκομείου Βόλου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 & 74 του ισχύοντα υπαλληλικού κώδικα (Ν.3528/2007)
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 αρ. 1 του Ν.4002/2011 «τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού & Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
  3. Των άρθρων 33 και 35 του Ν.4024/2011 «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου̟ πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
  4. Την αρ. 48/49/οικ.25958/15.12.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 αρ. 1 και 2 του Ν. 4002/2011 και του Ν. 4024/2011 για την μετάταξη, μεταφορά προσωπικού µε γενικές ή ειδικές διατάξεις»
  5. Την αρ. Υ10β/Γ.Π.137685/30.10.2007 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπ. Υγείας σχετικά µε την εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα στο Προσωπικό των Φορέων Παροχής Υγείας
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του N.4223/2013 “Διατάξεις για την κινητικότητα του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.”
  7. Την υπ’αριθµ.23/15.07.2014-Θ.3ο, απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠ∆∆ µε την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ – “ΑΧΙΛΛΟΠΟΎΛΕΙΟ” και για την διασφάλιση και προάσπιση του Δημοσίου συμφέροντος,

Προκηρύσσει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΨΠ7Λ4690ΒΩ-21Χ