Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Επιμελητήριο Αχαΐας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Επιμελητήριο Αχαΐας

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με Αριθ. Πρωτ. 3142/ 4.9.2014 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Επιμελητήριο Αχαΐας, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης  (ΑΔΑ): 72ΦΗ469ΗΛΒ-Σ7Ρ

Το Επιμελητήριο Αχαΐας,σύμφωνα με την από 26-05-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ Σ ) του, το οποίο αποτελεί θεσμικά το ανώτατο όργανο διοίκησης του Επιμελητηρίου, βάσει του Ν.2081/1992 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3419/2005 και ισχύει, αποφάσισε την κάλυψη δυο (2) οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Επιμελητήριο Αχαΐας, με 72ΦΗ469ΗΛΒ-Σ7Ρ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης