Μετατάξεις

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλου στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, που εδρεύει στην Αθήνα, Μητροπόλεως 12-14, σύμφωνα με την Απόφαση της υπ’ αρ Λ/22/25-9-2014 συνεδρίασης της Κεντρικής .Διοίκησής του, προτίθεται για κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών να προβεί στην κάλυψη μίας (1) κενής οργανικής θέσης ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΟΕΕ με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, με μετάταξη υπαλλήλου από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. για κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

Η μετάταξη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ.1 και 3, 73 και 74 του N.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α’/9-2-2007), έτσι όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-11-2007) και του άρθρου 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α’/4-9-2009),

ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών & ουσιαστικών προσόντων του υποψηφίου, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και της εν γένει προσωπικότητάς του (που μπορεί να διαπιστωθούν, κατά την κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, και μετά από προσωπική παράσταση και συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο).

Εν συνεχεία και αφού ο φορέας υποδοχής θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία λήψης απόφασης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και πάντως πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα αποσταλεί στην Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης της ζητούμενης θέσης με μετάταξη από την τετραμελή επιτροπή που προβλέπεται από την αριθμ. 33/2006 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. Αρ. 28/13.8.2012 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ. 161/13.8.2012) σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.4002/2011.

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του υπαλλήλου που θα επιλεγεί θα καλυφθεί από τις ήδη υφιστάμενες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι μόνιμοι ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη με αυτές τις διατάξεις ή άλλες ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν την μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 3801/2009.

Δεν περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι Περιφερειών και Ο.Τ.Α. οι οποίοι μετατάσσονται με την διαδικασία των διατάξεων του αρθρ.246 του Ν.3852/2010 και αρθρ.58 του Ν.3979/2011 αντίστοιχα.

ΨΒ4Ν469ΗΞΚ-ΒΑΘ