Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, λόγω των επειγουσών αναγκών για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας συγκεκριμένων θεματικών κλάδων αρμοδιότητάς του και εν όψει της δημιουργίας νέας οργανωτικής δομής σε αυτό, προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, στις παρακάτω θέσεις:  

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών) 2
2 ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών) 2
3 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομολόγων) 2
4 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Νομικών) 2

Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄26) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ.6 του ν.3613/2007 (Α΄263) και της παρ.5 του άρθρου 35 του ν.4024/2011 (Α΄226) όπως ισχύουν.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης (υπηρεσιακό συμβούλιο) και πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα αποσταλεί στη Δ/νση Προσλήψεων Προσωπικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/06, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.4002/2011 (Α΄180), όπως ισχύει.

Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ.ΔΟΔ/55619/11346/Φ.Πρ./08-10-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου μας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν για τη κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των οκτώ (8) υπαλλήλων προς μετάταξη.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει πενταετή, τουλάχιστον, υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας στον οποίο επιθυμούν να μεταταγούν όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ.50/2001 (Α΄39), και στο Π.Δ.293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α΄263) και τα εξής πρόσθετα προσόντα ανά κλάδο/ειδικότητα, όπως αποφάσισε αιτιολογημένα το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Τομέας Μεταφορών και Δικτύων) με το με αρ.6/07-10-2014 Πρακτικό του:

 1. Για την κατηγορία ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών:

α. Να έχουν υπερδεκαπενταετή προϋπηρεσία στον φορέα στον οποίο ανήκουν

β. Να διαθέτουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα διαχείρισης της ποιότητας

γ. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης έργων (project management)

δ. Να έχουν διατελέσει σε θέση ευθύνης στο φορέα στον οποίο απασχολούνται ή σε άλλο φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα

ε. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου.

 1. Για την κατηγορία ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών:

α. Να είναι κατεύθυνσης Συγκοινωνιολόγων

β. Να έχουν υπερδεκαετή προϋπηρεσία στον φορέα στον οποίο ανήκουν

γ. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης έργων (project management)

δ. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου

 1. Για την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού/ Οικονομολόγων:

α. Να έχουν υπερδεκαετή προϋπηρεσία στον φορέα στον οποίο ανήκουν

β. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου.

 1. Για την κατηγορία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού/ Νομικών:

α. Να έχουν υπερδεκαετή προϋπηρεσία στον φορέα στον οποίο ανήκουν

β. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σε αποκλειστική προθεσμία που αρχίζει την 10/10/2014 και λήγει την 27/10/2014 αίτηση μετάταξης (υπόδειγμα) και να την κοινοποιήσουν στη Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού της οργανικής τους θέσης και προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ και κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.

Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση μετάταξης (υπόδειγμα)
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για τη πιστότητα του

    περιεχομένου του

 1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να φαίνεται και α) η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε ετών, β) το σύνολο των αναρρωτικών αδειών της τελευταίας πενταετίας, γ) ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους και δ) ότι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Επισημαίνεται ότι, για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα η αναζήτηση του ανωτέρω πιστοποιητικού θα γίνει αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Για τους υποψήφιους υπαλλήλους : α) κρατικών ΝΠΙΔ θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του νομικού προσώπου σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει, ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται τακτικώς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 51% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του και β) των ΔΕΚΟ θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η παρούσα ανακοίνωση να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλα τα Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες προκειμένου να την κοινοποιήσουν σε όλες τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες τους και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου/ΔΕΚΟ καθώς και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τους τόπο.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ.10191, Παπάγου.

Η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στην ανωτέρω αναγραφόμενη Διεύθυνση, εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213130-8387 και στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου μας (www.yme.gr) όπου η παρούσα Ανακοίνωση – Πρόσκληση έχει αναρτηθεί.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Όλα τα Υπουργεία 

           Δ/νσεις Διοικητικού

           (με την παράκληση να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους

           υπαλλήλους τους και τις εποπτευόμενες από αυτές Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και

            κρατικά ΝΠΙΔ/ΔΕΚΟ)

  Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

       Διευθύνσεις Διοικητικού

           (με την παράκληση να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους

           υπαλλήλους τους και τις εποπτευόμενες από αυτές Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και

           κρατικά ΝΠΙΔ)

Όλες οι Περιφέρειες

      Διευθύνσεις Διοικητικού

          (με την παράκληση να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους

          υπαλλήλους τους και τις εποπτευόμενες από αυτές Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και

          κρατικά ΝΠΙΔ)

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Μεταβολών

Βασ. Σοφίας  15, 106 74 Αθήνα

ηλεκτρονική δ/νση : hrm.ydmed.gov.gr

          (για ενημέρωση της σελίδας του δικτυακού τόπου)

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

Δ/νση Διοικητικού

           Χαριλάου Τρικούπη 182

           10178 Αθήνα

           (με την παράκληση να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στα

           εποπτευόμενα από αυτές ΝΠΔΔ και κρατικά ΝΠΙΔ)

Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου

          (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στα ΝΠΔΔ ή κρατικά ΝΠΙΔ

          που εποπτεύουν)

ΥΠΑ

Δ/νση Διοικητικού

Αρχή Συντονισμού Πτήσεων

           Κτίριο Β11, ΤΘ 80113, Σπάτα Αττικής, ΤΚ 19019

Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής

         Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής,

         Τομέα Επικοινωνιών

         (προκειμένου να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

 1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

      Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού

 1. Φ. Ορφανού

Συνημμένα: η αίτηση μετάταξης (σε μορφή pdf)