Αποχιονισμός

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2014 – 2015 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ.

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2015 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Π.Δ.Μ.

προεκτιμώμενης αμοιβής 856.300,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)
Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1α, του
ΠΔ 60/2007

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της ως άνω σύμβασης στις 27 Οκτωβρίου 2014
Άρθρο 1: Αντικείμενο – Προεκτιμώμενη αμοιβή – Τόπος – Περιγραφή – Χαρακτηριστικά της σύμβασης – Συμβατική προθεσμία.
1.1 Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών αφορά τη μίσθωση μηχανημάτων σε 8 τμήματα και 33 έδρες απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αποχιονισμού της ΠΔΜ:

Αποχιονισμός 2014-15