Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προτίθεται να ενισχύσει τη στελέχωση του με απόσπαση υπαλλήλων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ26Α).
Για το λόγο αυτό καλούνται οι υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά τη αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος (ήτοι 2+1 έτη)

Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλυφθούν, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση είναι οι παρακάτω:

ΒΜ2Π469Β7Ξ-ΙΞΜ

Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, του συναρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από τον διορισμό του. Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως Προϊστάμενος οργανικής μονάδας. Οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται, θα πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) στη Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού Αργοναυτών και Φιλελλήνων 38221 Βόλος, έως 10/12/2014 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση απόσπασης, η οποία κοινοποιείται ταυτόχρονα από τον υποψήφιο στη Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγεται ο ίδιος.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο μεταξύ άλλων, να περιγράφεται αναλυτικά η υπηρεσιακή διαδρομή του και αποκτηθείσα εμπειρία από τις θέσεις που έχει υπηρετήσει.
3. Υπεύθυνη Δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του Βιογραφικού Σημειώματος.
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μεταπτυχιακών σπουδών, πτυχίων ξένων γλωσσών, αποδεικτικών χειρισμού εφαρμογών Η/Υ/, εφόσον υπάρχουν. Προκειμένου για ακαδημαϊκού τίτλους που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, προσκομίζεται και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
6. Βεβαίωση αποδοχών.
7. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης ή υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο θα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του φακέλου του υπαλλήλου (χρόνια υπηρεσίας, κλάδος, βαθμός, θέση) και από το οποίο θα προκύπτει εκτός των άλλων ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί πειθαρχική διαδικασία.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ